ၾွၼ်ႉတႆး

              
   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽူႈမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇIT တႆးၶဝ်တင်းလၢႆ လႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ် Keyboard + Fonts တႆးလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်ယူႇယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းဢိင်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။


  • Keyboard +Fonts

ၾွၼ်ႉတႃႇဝၢင်းတီး Bookmarks ႁႂ်ႈၶွမ်းတူၺ်းလႆတင်း Zawgyi လႄႈUnicode                                           

 Font for Android ၾွၼ်ႉတႃႇ ဢႅၼ်ြတွႆး
    ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၼိူဝ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၸွတ်ႇၵႂႃႇ တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၸႂ်ႉ လိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇၼႂ်းတၢင်းတီႈလီသေၵမ်း။