ပိုၼ်းၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း

 ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးၵူႈၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉတိုတ်ႉၸၼ် ၸုင်ႁူၺ်းဢဝ်ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶိုတ်းပၢၼ် ပဵင်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတိုၵ်ႉတူၵ်းတႅမ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးသင်မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈ ၶတ်းၸႂ် ၸိုၼ်ႇႁႅင်း ပူၵ်းပွင်ထႅမ်ႁႅင်းၸႂ်ႁၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈ မီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉ မီးထႅင်ႈၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႆး ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁႃပိုၼ်းတူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ မႃး ၽၢၵ်ႇပၼ်ၵေႃႉ ၶဝ် ဢမ်ႇႁိုင်တေၶိုင်ႁႂ်ႈလႆႈယူႇဢေႃႈ။


" data-num-posts="90" data-width="700">