ၶႅပ်းႁၢင်ႈ


မိူဝ်ႈၽွင်းၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈASEAN FESTIVALတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thammasat University မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/08/2012။
   
ၶႅပ်းႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးASEAN FESTIVALတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thammasat University မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/08/2012 ။

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆး ASEAN ႁူမ်ႈၸႂ်၊ ၼႂ်းႁူင်းၼႄၸိူင်း၊တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် - Chulalongkorn University ဝၼ်းထိ-23/01/2013။
ၼႄတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ တူဝ်း၊ ၼႂ်းႁူင်းၼႄၸိူင်း၊တီႈၸၼ်ႉၸွမ် - Chulalongkorn University ဝၼ်းထိ-23/01/2013။
ဝၢႆးသေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉထႆး၊မွၼ်း၊တီႈ Chulalongkorn University ဝၼ်းထိ-23/01/2013။