ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူၼ်တႆး

ႁူႉၸၵ်းလိူၼ်တႆး

လိူၼ်တႆး တူင်ႉၼိုင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုပ်ႇပိုၼ်ၽေႈတၢင်းႁူႉႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်း၊ ပၢႆးမွၼ်း၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်၊ ဢၢႆႇထီ၊ ပၢႆးမိူင်း လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႇၵႂႃႇပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢႆးဝူၼ်ႉႁၼ်

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးတေႁူႉႁၼ်ပိုၼ်းၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆပိူင်၊ တႃႇတေၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃတူၺ်းၸွမ်း ပပ်ႉၼႆၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယၢၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ၊ၼင်ႇႁိုဝ်တေငၢႆႈမႃးလိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လိူၼ်တႆး ၸင်ႇဢိင်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽေႈပၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸွမ်းလႆႈ ပၢႆးႁူႉ ၵူႈပၢႆး ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ငၢႆႈၸႂ်လူမ်ၸႂ်လိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးလႄႈၸင်ႇဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။

လိူၼ်တႆးၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်?

လိူၼ်တႆး လႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/12/2012 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 မူင်း၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းတူၺ်းၼၢတ်ႈၶၢတ်ႈလိူၼ်လၢဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၾႆးတေလၢင်ႉၵမ်ႇၽႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ထုင်ဝၼ်းၼႆႉမႃး မိူင်းၵူၼ်းတိုၵ်ႉလီယူႇသဝ်းယူႇၼႆလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းလိူၼ်တႆး တိုၵ်ႉယူႇသဝ်း ယူႇဝႆႉတီႈ ဢွၼ်ႇၼုတ်း၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယၢမ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇၶိုင်သၢင်ႈပလွၵ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈယိူင်းမၢႆ

  • ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ပေႃးတေမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၵ်ႈႁႃတၢင်းႁူႉ။
  • ပုၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပေႃးတေၽေႈတိူၼ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းၵႆ ပႆလႆႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း online။
  • ပုၼ်ႈတႃႇလိူၼ်တႆး ပေႃးတေလႆႈမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။


လၵ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

သွၼ်ပၼ်ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉမေႃသင်၊ လႄႈၸိူဝ်းႁူႉမေႃယဝ်ႉၶႂ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ၊ ပိုၼ်ႈၽေႈလိၵ်ႈတႆး/ပိုၼ်းတႆးၼိူဝ် internet လႄႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇလၢႆလၢႆတီႈ။