ႁဵင်းလိၵ်ႈ ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ လိူၼ်တႆး


ပိုၼ်းၵႅပ်; ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်
• ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ = ၸၢႆးထုၼ်းၵေႃႇ။
• ၸိုဝ်ႈ = ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ၊ ၸိုဝ်ႈယူႇဝတ်ႉ ၼၼ်ႇတိယ)။
• ပီၵိူတ်ႇ = ပီၵေႃးၸႃႇ1352၊ ပီၶရဵတ်ႈ1990၊ ပီတႆး 2085၊ လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်၊ ၵိူတ်ႇယၢမ်းသီႇမူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။
• တီႈၵိူတ်ႇ = ဝၢၼ်ႈၵုင်းလိူဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း ၵေႇသီႇ၊ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။
• ပေႃႈမႄႈ = လုင်းၵေႃးတႃႉ+ပႃႈလႅင်ႇ။
• ပီႈၼွင်ႉ =
1.ၸၢႆးသၢင်ႇၶိင်ႇ။
2.ၼၢင်းၼူၼ်းၸိင်ႇ။
3.ၼၢင်းသႅင်သႃႇ။
4.ၸၢႆးလိူၼ်တႆး။
5.ၸၢႆးၶမ်းၶူင်း။

ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ
ပီ1998-2002 ဢႃႇယု 7–11 ၶူပ်ႇ ၊ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵေႇသီး၊ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။
ပီ 2002-2007 လႆႈၶၢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼသႃႇမိ၊ မိူင်းၼိမ် ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/06/2002 တီႈ ဝတ်ႉသၢႆထမ်းလႅင်း၊ ၼွင်သွမ်း။
2007-2008 12/11/2007 လႆႈလူင်းၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃတီႈတိူင်းတႃႇၵုင်ႈ၊ တီႈဝတ်ႉ ဝံတမေတၼီႇ၊ၸႄႈဝဵင်းၸၢၼ်းၶျွင်း၊ လႄႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် (3) ပွၵ်ႈ။
ထိုင် 10/06/2008 ယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလူမ်းသၢင်းၶႅင်(ၼႃးၵဵၻ်း) လူင် သမ်ႉမႃးၽတ်ႉသႂ်ႇလႄႈဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉသႂ်ႇဝတ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈယူႇသဝ်းယဝ်ႉလႄႈၸင်ႇပွၵ်ႈသၢႆႇဝၢႆႇၶိုၼ်းမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ
1.www.luentai.info
2.www.tainoom.org
တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၾွၼ်ႉတႆး(6)ပိူင်
3.luentai.ueuo.com
3.1. Font Zawgyi လၢႆႈၸူး Font Unicode
3.2 Font Aying,Kawsai,SllS, လၢႆႈၸူး Font Unicode
3.3.Font Tzerngkoang လၢႆႈၸူး Font Unicode
3.4.Font Bshan လၢႆႈၸူး Font Unicode
3.5.Font Unicode လၢႆႈၸူး Bshan
3.6.Font Unicode လၢႆႈၸူး Aying,Kawsai,SllS

ၼႃႈၵၼ်လႄႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
ပီ2008-2009ၸွႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတီႈဝတ်ႉသၢႆထမ်းလႅင်း၊ ၼွင်သွမ်း။
ဝၼ်းထိ 15/05/2009 လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်တီႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၸဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ဢၼ်ၶူးသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ" ဢွၼ်ႁူဝ်သေတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။
ဝၼ်းထိ 18/09/2009 လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးယူႇယဝ်ႉ။
ဝၼ်းထိ 5/05/2011တေႃႇထိုင် 2012-2013-2014-2015-2017 လႆႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင် သွၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ19-29 ယူႇယဝ်ႉ။
ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း"ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ"ဝႆႉယူႇ။ လႄႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ ၽူႈမၢႆ၊ လႄႈၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။