ပိုၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃ

   
  

     ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးၵူႊၸဝ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် မီးၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈၵိုင်ႇလီ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၶဝ် ၸဝ်ႈမီး တေႃႇတႆးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်ႇမတိင်ႇၼ 
   ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ
      ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် 
ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင်မိူင်းၼွင်
ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ
ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈဝေႃးရၶႄႉ ယွင်ႈႁူၺ်ႇ
ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း မိူင်းၼိမ်
ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ