ပပ်ႉလိၵ်ႈ


ပပ်ႉလိၵ်ႈ လွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၸိုၼ်ႇၶတ်းၸႂ်သေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၼႂ်း Website www.khamkoo.com ဢဝ်မႃးလူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ် Flie PDF တႃႇလူတ်ႇဢဝ်မႃးလူင်း ၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၸင်ႇတူၺ်းလႆႈငၢႆႈၸႂ်လူမ်ၸႂ်ယူႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၶႃႈဢဝ်မႃးလူင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇ ၵွၼ်ႇ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်လူင်းဝႆႉတႃႇ တူၺ်းလႆႈၼိူဝ် Website ၵမ်းလဵဝ်၊ တႃႇတေၵဵပ်းသိမ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ ၵေႃႈလႆႈသႂ်ႇဝႆႉပႃး Flie PDF  ဝႆႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈၵၢမ်ႇလီၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ။