လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်တႆး


ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ၼပ်ႉယမ်ၵိူဝ်းလီ ‘ၸၢဝ်ႈပုတ်ႉထ’မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼပ်ႉထိုဝ်ၶရဵတ်ႉ၊ မူႇသလိမ်ႇ၊ ၽီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

^ၽိုၼ်ဢိင်- ပပ်ႉလူႁဵၼ်း(မၢႆ-႑) ၼႃႈလိၵ်ႈ3

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ Share this

ႁူၼ်လင်
« Prev Post
ၵႂႃႇၼႃႈ
Next Post »