ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ


 1. မႆႉတူၼ်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လုူင်ၶဵဝ် - ၵုူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ။
 2. ၶဝ်ႈတၢၵ်ႇဢမ်ႇႁႅင်ႈတမ်ၼဵဝ် - မီးလုၵ်ႈၸၢႆးေၵႃႉလဵဝ်ဝႃႈယၢပ်ႇ။
 3. ၶဝ်ႈေတမူတ်းၵိၼ်ဝၢၼ် - ၵူၼ်းေတၽၢၼ်ၼွၼ်းလႆႈ။
 4. ပႃ ဢမ်ႇမီးၶဵတ်ႇၵႃႈ - ယႃႈဢမ်ႇမီးသႃးေၸးေပႃး။
 5. ႁဵတ်းသူၼ်ဝႆႉၵႆၸဝ်ႈ -  ဝူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႂၢႆးတဝ်။
 6. သူၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶႃး -  ပီႈၼွင်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇမႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 7. ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းႄတႉႄတႉ - ၵိၼ်ဢမ်ႇေပႉေပႃးၶၢႆ။
 8. မိူင်းေတလူႉသိူဝ်ၵဵတ်ႈ - ပဵတ်ႈေတလူႉႁူယၢၼ်း ။
 9. ဝူဝ်းၽၢတ်ႇၽုင်ပဵၼ်ၼိူဝ််ႉ - ၵူၼ်းၽၢတ်ႇၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈ။
 10. မူိဝ်ႈဝႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ -  မူိဝ်ႈၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ။
 11.  မူိဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇႁဵတ်းထႃႈ - မူိဝ်းၼႃႈၶႅၼ်းေတၼႃႇ။
 12. ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလၢႆးမႃႁဝ်ႇ - ၶႆႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်။
 13. ၵၢမ်ႇၸတႃႇၶိုၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈလႅၵ်ႈၶမ်းၶူင်း - ၵၢမ်ႇၸတႃႇလူင်း ၶမ်းၶူင်းလႅၵ်ႈမၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ။
 14. မီးႄလႈၵႆႉ ဝႆႉၸွမ်းၵၼ် - ၶၢၼ်ႉႄလႈၽၢၼ်ဢမ်ႇယၢၼ်ၵၼ်ေသပွၵ်ႈ။
 15. ေပႃးၵူဝ်ၽၢၼ် ယႃႇၵူဝ်ၵၢၼ် - ေပႃးၵူဝ်ၵၢၼ်ေတၽၢၼ်ဢိူဝ်ႈ။
 16. ႁဵတ်းသူၼ်ဢမ်ႇလွမ်ႉလႆႈ - ၵွတ်ႇႁူဝ်ႁႆႈေသဝၼ်း။
 17. ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းႄတႉႄတႉ - ၵိၼ်ဢမ်ႇေပႉေပႃးၶၢႆ။
 18. ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇထိုင်တီႈ - ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈၵီႈတႃဝၢၼ်။
 19. ၽႃႉၽၢႆဢမ်ႇလိူၵ်ႈမႆႉ - ၵူၼ်းၵႆႉဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢၼ်။
 20. ၵႃႉယွၵ်းယွၵ်းၵႃႉယွင်ႇယွင်ႇ - ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈတဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး။
 21. ၾႃႉၽၢႆၼႂ်းသွင်း - မွင်းလင်ၼႂ်းၵူၺ်။
 22. ၵေႃႉၵူဝ်ပေႃးၽၢၼ် - ၵေႃႉႁၢၼ်ပေႃးမီး။
 23. ၵႆႇႁၢင်ႈလီပိူဝ်ႈၶူၼ် - ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီပိူဝ်ႈၶိူင်ႈ။
 24. သူပ်းမေႃယေႃး - ၶေႃးၵိၼ်ဢိၵ်ႇ။
 25. မီးသူပ်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ - လိၼ်ႉၵွတ်ႇပၢတ်ႈထိူဝ်ၶေႃး။
 26. ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်ၵွၼ်ႉဢေႇ - ၶႂ်ၵိၼ်ဢေႇၵွၼ်ႉၼမ်။
 27. ၵူၼ်းယိင်းၵေႇၽၵ်းပၵ်ႉဝႂ်လၢႆး - ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႇၽၵ်းၵၢတ်ႇဝႂ်လိူင်။
 28. ၶႂ်ႈလႆႈလႄႈတၵ်ႉ - ၶႂ်ႈလၵ်ႉလႄႈတူင်ႉ။
 29. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉၵၢၼ်ႈၶႃး - ၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်မႆႉ။
 30. ၼၢင်းယိင်းၶူဝ်ပူၼ်ႉဝၢၼ်ႈ - ပိူၼ်ႈဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈတင်းမိူင်း။
 31. သလေႇဢွၼ်ႇတွင်ႉၵူဝ် - သလေႇလူင်တွင်ႉၵႂ်ႈ။
 32. ၵိၼ်ၶဝ်ႈလဵင်ႉလၵ်း - ၵိၼ်ၽၵ်းလဵင်ႉယႂ်ႇ။
 33. ၶႂ်ႈၸဵဝ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်း - ၶႂ်ႈၼၢၼ်းႁႂ်ႈလႅၼ်ႈ။
 34. မႆႉမႅၼ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇမိုဝ်းထိုင် - ၶူႈၼင်ၼိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇသူပ်းလၢတ်ႈ။
 35. ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၸယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶီ - ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈလီယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉယုမ်ႇ။
 36. ၵေႃႉႁၵ်ႉယေႈၽိုၼ်ၼင် - ၵေႃႉၸင်းယေႈၽိုၼ်သၢတ်ႇ။
 37. ယၢႆႈၵၼ်ႁႅင်းလူႉ - ၸူႉၵၼ်ႁဵင်းယႂ်ႇ။
 38. ႁဵတ်းသင်ႁႂ်ႈႁူႉငိူၼ်ႈ - ၸႂ်ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈႁၼ်ၸွမ်း။
 39. ဝၼ်းၵၢတ်ႇဢမ်ႇတွင်း  - ဝၼ်းၵျွင်းဢမ်ႇႁူႉ။
 40. သုၼ်ႇလႆႈၽႂ်မၼ်းတေၸၢမ်ႇ - တၢင်းၽိတ်းၽႂ်မၼ်းတေၶၢမ်ႇ။
 41. ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၼၵ်း - ၵူၼ်းလၵ်းႁဵတ်းမဝ်။
 42. ႁၢင်ႈလီမၢၵ်ႇၶီႈၵႃ - ႁၢင်ႈၸႃႉမၢၵ်ႇလၢင်းၶမ်း။
 43. ႁၵ်ႉမေးႁႂ်ႈႁၵ်ႉပႃႈၼႃႈ - ႁၵ်ႉၶႃႈႁႂ်ႈႁပ်ႉပႃႈလင်။
 44. ၵႂႃႇၼႃႈႁႂ်ႂ်ႈလဵဝ်လင် - ၶူဝ်းသင်တူၺ်းၶိုၼ်းလႆႈ။
 45. တူၵ်းမိူင်းၵႆယႃႇပေပၵ်းမွၵ်ႇ - ၵႂႃႇၵႃႉပႃႈလႅၼ်ၶွၵ်ႇယႃႇမိုင်ႉလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်း။
 46. ၵူၼ်းလၵ်းလိင်းဢူၺ်းၵေႃႉဢေႇ - ၵူၼ်းလၢတ်ႈယွႆႈသလေႇဢမ်ႇမီး။
 47. ၵႃလမ်ယႃႇႁႂ်ႈပႂ်ႉပုင်းႁၵ်ႉ - ၽူႈလၵ်ႉယႃႇႁႂ်ႈပႂ်ႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း။
 48. ယႃႇၸႂ်ႉမႅဝ်းပႂ်ႉမေႃႈၼိူဝ်ႉ - ယႃႇၸႂ်ႉၽိူဝ်ႉပႂ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်။
 49. ၶႃႈၸင်းၶုၼ်လိူတ်ႈတႅၵ်ႇ - သိုၵ်းၶႅၵ်ႇၸၢင်ႈတေႃးမိူင်း။
 50. လမ်ၼမ်ႉႁႂ်ႈထိုင်ၵူၼ်ႈသၢႆး - တူၵ်းငရၢႆးႁႂ်ႈထိုင်ၵူၼ်ႈမေႃႈ။

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ Share this

ႁူၼ်လင်
« Prev Post
ၵႂႃႇၼႃႈ
Next Post »